top of page

POLITYKA 
PRYWATNOŚCI 

Archifactory Sp. z o.o. Sp. komandytowa, zobowiązuje się do zachowania prywatności i poufności informacji przekazywanych przez swoich użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady i praktyki w odniesieniu do Danych Osobowych gromadzonych przez Archifactory za pośrednictwem tej strony internetowej. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim mogą się Państwo skontaktować w tej sprawie

Archifactory Sp. z o.o. Sp. komandytowa jest odpowiedzialna za opiekę nad nią zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, naszymi wewnętrznymi standardami i procedurami oraz wymogami prawa o ochronie danych osobowych, w tym Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr. 2016/679 (dalej: „RODO”). W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt na adres e-mail biuro@archifactory.pl lub dane podane poniżej:

Archifactory Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, NIP: 6762560290, Tel: +48 608384322,  +48 504796146

2. Z jakich źródeł i danych korzystamy. 

Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy od Państwa, za pośrednictwem strony internetowej, która zawiera odnośniki do niniejszej Polityki Prywatności, kiedy kontaktują się lub korzystają Państwo z naszych usług lub w wyniku relacji z naszymi pracownikami i klientami, Dane Osobowe, które możemy od Państwa otrzymać, mogą obejmować między innymi:

- Podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, pracodawca, stanowisko, e-mail, numer telefonu

Informacje finansowe, takie jak dane konta bankowego, raporty finansowe;

- Informacje techniczne (w tym adres IP Państwa komputera), takie jak informacje z Państwa wizyty na naszej  stronie internetowej

-  Wszelkie inne informacje dotyczące Państwa, które mogą nam Państwo przekazać.

W niektórych okolicznościach zbieramy informacje o Państwu od naszych partnerów lub z publicznie dostępnych stron internetowych, aby pomóc nam poszerzyć i lepiej zrozumieć naszych odbiorców oraz zwiększyć trafność naszych treści. Możemy również przetwarzać Dane Osobowe z publicznie dostępnych źródeł (np. rejestry handlowe, rejestry przedsiębiorców), które uzyskaliśmy zgodnie z prawem. Jeśli przekazują nam Państwo Dane Osobowe dotyczące innej osoby (na przykład jednego z Państwa dyrektorów lub pracowników albo osoby, z którą prowadzą Państwo interesy), muszą upewnić się Państwo, że mają Państwo prawo ujawnić nam te Dane Osobowe oraz że bez podejmowania przez nas żadnych dalszych kroków, możemy gromadzić, wykorzystywać i ujawniać te Dane Osobowe zgodnie z opisem w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Informacje, które uzyskujemy za pomocą plików cookie i podobnych narzędzi

Używamy plików cookie do śledzenia korzystania z naszej witryny. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na Państwa komputerze w celu gromadzenia standardowych informacji dziennika internetowego i informacji o zachowaniu odwiedzających. Informacje te są wykorzystywane do śledzenia korzystania z witryny przez odwiedzających oraz do sporządzania raportów statystycznych dotyczących aktywności.

Możemy oferować Państwu pliki cookie i powinni Państwo upewnić się, że Państwa przeglądarka internetowa jest ustawiona tak, aby nie akceptować plików cookie, jeśli nie chcą ich Państwo otrzymywać. Pliki cookie pomagają w pełni wykorzystać nasze strony internetowe i prosimy pamiętac, że jeśli wyłączą Państwo pliki cookie, niektóre usługi lub funkcje witryny mogą być niedostępne. Na przykład mogą mieć Państwo trudności z przeglądaniem artykułów opublikowanych na naszych stronach internetowych. Używamy następujących plików cookie:

Analityczne pliki cookie. Pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po naszej stronie internetowej, gdy z niej korzystają. Pomaga nam to ulepszyć sposób działania naszej strony internetowej, na przykład poprzez zapewnienie, że użytkownicy łatwo znajdują to, czego szukają.

Marketingowe pliki cookie. Służą one do rozpoznania Państwa po powrocie na naszą stronę internetową. Pliki cookie rejestrują również Państwa wizytę na naszej stronie internetowej, strony, które odwiedzili Państwo i łącza, z których korzystali Państwo. Wykorzystamy te informacje, aby nasza strona internetowa i wysyłane komunikaty były bardziej dopasowane do Państwa zainteresowań.

Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażają Państwo zgodę na używanie przez nas tych plików cookie, które sprawiają, że  treści są bardziej odpowiednie dla Pani/Pana i Państwa zainteresowań, a także pomagają nam ulepszać naszą witrynę.

Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie ustawieniami plików cookies. Ustawienia te można zazwyczaj znaleźć w menu „Ustawienia”, „Opcje” lub „Preferencje” w przeglądarce.

4. Informacje, które uzyskujemy za pomocą plików cookie i podobnych narzędzi

Niezależnie od tego, czy otrzymujemy Państwa Dane Osobowe bezpośrednio od Państwa, czy od strony trzeciej, przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko wtedy, gdy mamy ku temu prawnie uzasadnione podstawy, takie jak:​

  a) w celu wykonania zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

– Przetwarzanie Danych Osobowych może odbywać się w celu wykonania umowy z Państwem/lub Państwa firmą lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Cel przetwarzania danych zależy przede wszystkim od konkretnej umowy z Państwem/lub Państwa firmą

  b) prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

W razie potrzeby przetwarzamy Państwa Dane Osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub stronę trzecią. Na przykład:

– w celach archiwalnych (dowodowych), w sprawach wymagających ustalenia faktów, m.in. w przypadku potencjalnego sporu lub roszczenia;

Marketing bezpośredni. Dokładamy należytej staranności, aby zrównoważyć nasze interesy z Państwa prawem do prywatności.

  c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe, gdy jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego, któremu podlegamy, w tym przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów BHP lub zasad wydanych przez naszego profesjonalnego regulatora. Inne cele przetwarzania obejmują m.in. wypełnienie obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych podatkowych oraz ocenę ryzyka i zarządzanie nim.

5. Kto otrzymuje informacje o Państwa danych osobowych

Archifactory Sp. z o.o. Sp. komandytowa może mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jeśli jest to wymagane do wykonania naszych zobowiązań umownych lub ustawowych. Usługodawcy i zatrudnieni przez nas pracownicy mogą również otrzymywać Dane Osobowe do tych celów, jeśli przestrzegają obowiązku zachowania poufności i naszych udokumentowanych instrukcji na mocy RODO. 

W związku z przekazaniem Danych Osobowych odbiorcom spoza Archifactory Sp. z o.o. Sp. komandytowa, możemy ujawnić informacje o Państwu tylko wtedy, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być np.:

– władze i instytucje publiczne, o ile istnieje obowiązek ustawowy lub urzędowy;

– podmioty świadczące na rzecz Archifactory Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Obejmuje to między innymi dostawców usług poczty elektronicznej, dostawców usług IT, domy wysyłkowe, niektórych dostawców usług pomocniczych, takich jak tłumaczenie i kserowanie. Nie udostępnimy, nie wypożyczymy ani nie sprzedamy Państwa Danych Osobowych stronom trzecim do ich własnego użytku. Podejmiemy rozsądne kroki, takie jak klauzule umowne i warunki świadczenia usług, aby zapewnić, że wszelkie osoby trzecie, które otrzymują i przetwarzają takie Dane osobowe, są zobowiązane do takich samych obowiązków jak my i nie wykorzystują takich informacji do żadnych innych celów.

6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z naszą Polityką przechowywania danych, która określa odpowiedni okres przechowywania dla każdej kategorii danych. Będziemy przechowywać Państwa Dane Osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania Danych Osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość Danych Osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieupoważnionego użycia lub ujawnienia Danych Osobowych, cele, dla których przetwarzamy Państwa Dane Osobowe oraz czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków i obowiązujących wymogów prawnych.

W niektórych sytuacjach możesz poprosić nas o usunięcie Państwa danych, kontaktując się z nami: biuro@archifactory.pl

Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Państwu niektórych produktów lub usług. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym w momencie wycofania zgody.

W pewnych okolicznościach możemy anonimizować Państwa Dane Osobowe (tak, aby nie można ich było już z Państwem powiązać) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje przez czas nieokreślony bez dalszego powiadamiania Państwa.

7. Prawa do ochrony danych

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Prawo dostępu i prawo do usunięcia danych podlegają ograniczeniom wynikającym z RODO. Osoby, których dane dotyczą, mają również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO.

Nie będą musieli Państwo uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (lub korzystanie z innych praw). Możemy jednak pobrać rozsądną opłatę, jeśli Państwa żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne. Alternatywnie możemy odmówić spełnienia Państwa  prośby w takich okolicznościach.

bottom of page